Leefbare gemeente

Cultuur

Cultuur is de ziel van de stad.

School 7 heeft de Public Library of the Year Award 2018 gewonnen, een prijs om trots op te zijn! Deze internationale prijs voor nieuwe en vernieuwende bibliotheken laat zien wat een bijzondere plek zij inneemt in onze stad. Inmiddels zijn er meerjarige subsidieafspraken gemaakt met een groot aantal culturele organisaties zoals KopGroep Bibliotheken, Museumhaven Willemsoord, Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijker, Theater de Kampanje en Triade. Er zijn concrete afspraken om kinderen kennis te laten maken met cultuur, iedereen mee te laten doen, Den Helder het culturele hart van de regio te maken en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Samen met stichting VSBfonds is er een subsidie verstrekt aan totaalkunstwerk De Nollen voor (achterstallig) onderhoud en het plaatsen van nieuwe kunstwerken. Hiermee heeft het bestuur van De Nollen een goede basis om het totaalkunstwerk verder vorm te geven. Hier hecht de gemeente veel waarde aan, omdat we met het totaalkunstwerk een uniek project op het gebied van cultuur, erfgoed en natuur in huis hebben. Ten slotte wordt er momenteel aan gewerkt om een regionaal profiel cultuur en erfgoed op te zetten voor Noord-Holland Noord. Dat doen we samen met andere gemeenten en organisaties uit het culturele veld. Door samen te werken en nieuwe initiatieven te bedenken, kan de regio zich beter profileren. Zowel inwoners van Den Helder als bezoekers zijn uitgenodigd!

Onderwijs

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis en op school goed kunnen ontwikkelen.

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om Integrale Kind Centra (IKC) te bevorderen. Scholen en kinderopvang kunnen daarmee aan de slag om de centra op te zetten. Samen schrijven we nu een uitvoeringsplan, zodat het geld goed wordt benut. Het IKC De Driemaster is al open. Hier leiden we ook personeel op tot IKC-medewerkers, samen met mbo en hbo. Leerplicht In mei 2019 zijn we gestart met de regionalisering van het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) en Leerplicht. De regionalisering is ingegeven door de wens vanuit het onderwijs om in de kop van Noord-Holland een uniforme aanpak van (voorkomen van) verzuim te organiseren. Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. Scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij 16 uur verzuim in 4 weken, maar kunnen ook eerder melden. Het aantal verzuimmeldingen van het primair onderwijs is beperkt. In het voortgezet onderwijs is in schooljaar 2018-2019 een daling van 494 naar 418 verzuimmeldingen te zien. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor dubieus en zorgelijk ziekteverzuim. Door de nieuwe regels rondom privacy zijn er dit jaar minder van deze meldingen binnengekomen. Scholen pakken verzuim ook zelf op door uren in te laten halen. Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. Iedere maand worden de systemen geraadpleegd om te controleren of een jongere is ingeschreven op school. In schooljaar 2018-2019 bleken er 111 van zulke gevallen te zijn. Gelukkig bleek het merendeel door administratieve oorzaken te komen (63x), vaak vanwege schoolwisseling of onduidelijkheid over de kwalificatieplicht van een jongere. Ook zijn er jongeren die (tijdelijk) niet in staat zijn om onderwijs te volgen en recht hebben op (verlenging van) een vrijstelling. Bij de controles op absoluut verzuim komen we ook jongeren tegen die in Den Helder staan ingeschreven, maar feitelijk in het buitenland wonen (8x). In deze situaties wordt samengewerkt met de collega’s van de afdeling Basisregistratie Personen (BRP). Drie jongeren zijn na interventie weer gestart op school en in één geval is er overgegaan tot het opmaken van een proces-verbaal. In het 1e en 2e kwartaal van 2020 werken gemeente en schoolbesturen samen aan een nieuwe VSV (voortijdig schoolverlaten) aanpak waarin scholen en de vier kopgemeenten in een regionaal plan vastleggen welke maatregelen ze inzetten om voortijdige schooluitval tegen te gaan.

Sport

Investeren in sport is een investering in de toekomst.

Lokaal Sportakkoord Op 5 november 2019 is het lokaal sportakkoord ondertekend door 24 lokale partijen en door 35 lokale partijen ondersteund (waarvan het merendeel sportverenigingen). Het lokaal sportakkoord is een uitwerking van het nationaal sportakkoord. De thema’s zijn inclusief, duurzaam, toekomstbestendig, positieve sportcultuur, en van jongs af aan in beweging. Sport heeft een maatschappelijke kracht die we op deze manier graag willen versterken. In het lokaal sportakkoord hebben de gemeente, lokale sportaanbieders en lokale maatschappelijke partners de gezamenlijke ambities en activiteiten vastgelegd. Voor de uitvoering van initiatieven is een bijdrage van het Rijk toegekend. Lees hier alles over het Helders Lokaal Sportakkoord. Sportpark Ruyghweg De gemeenteraad heeft op 3 februari 2020 besloten om de locatie Sportpark Ruyghweg aan te kopen. De atletiekbaan wordt in 2021 gerenoveerd tot een volwaardige atletiekbaan, die voldoet aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de sportverenigingen om weer gebruik te maken van een goedgekeurde atletiekbaan. Den Helder beweegt vooruit! In 2020 is een nieuw beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’ vastgesteld. In het beleidskader besteden we aandacht aan vitale verenigingen en multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties. Het beleidskader geeft ook handvatten voor initiatieven van het sociaal domein en sportverenigingen. Bijvoorbeeld om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij sociale activiteit, beweegactiviteiten voor kwetsbare inwoners en alternatieve vormen van dagbesteding voor kwetsbare mensen. Duurzaamheid In 2019 hebben we een bijdrage beschikbaar gesteld om sportverenigingen te verduurzamen. Het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) heeft met andere partijen een traject uitgezet voor het begeleiden hiervan. Zo worden er nu energiescans uitgevoerd en begeleiden we bij maatregelen en aanvragen van subsidies en/of leningen.

Coffeeshops

De coffeeshops moeten in deze periode verplaatst worden.

De transformatie van de Koningstraat naar wonen maakt het noodzakelijk de drie coffeeshops te verplaatsen. We helpen met het zoeken naar nieuwe locaties, hiervoor zijn we in gesprek met de ondernemers. De voorwaarden zijn duidelijk, en de ondernemers zelf zijn nu aan zet. Inmiddels heeft een van hen al een koopovereenkomst gesloten en is ook de omgevingsvergunning afgeven. Er is echter bezwaar gemaakt en dat zorgt dat het kooptraject is opgeschort. We werken nu zorgvuldig aan het traject van bezwaar en beroep, met respect voor betrokken partijen. De tweede is in overleg voor een nieuwe huurovereenkomst met Woningstichting en ook hier zijn wij nauw bij betrokken. We verwachten de overeenkomst voor de zomer 2020 wordt afgesloten. De laatste ondernemer is nog op zoek naar een locatie. Hierover hebben we regelmatig contact en verwachten we binnen enkele maanden een definitieve locatie te hebben. Daarna zal ook hier het vergunningtraject van start gaan. Onze doelstelling is om eind 2021 de coffeeshops verplaatst te hebben. Dankzij de voortvarendheid van de ondernemers en Woningstichting, liggen we goed op schema. Het zal afhangen van de juridische en planologische procedures of we deze termijn ook halen.

Handhaving en vergunningen

Handhaven moet en toezicht houden daar waar het kan

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de herziening van ons handhavingsbeleid. In 2019 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast, onder het motto ‘Versterken gezamenlijk overheidsoptreden en voorkomen betutteling’. De APV kunt u hier vinden. Daarnaast is ook het Vergunningen, Toezicht en Handhavingsplan (VTH-beleid) herzien. Daar hebben we onze inwoners en de gemeenteraad actief bij betrokken. Het plan is in september 2019 vastgesteld. Bekijk ook het filmpje van de Handhavingscampagne Hoo!.

Sinds begin 2020 kennen we vier wijk-boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Zij zijn het aanspreekpunt zijn voor partners en burgers. Daarnaast zijn er een aantal handhavers, gespecialiseerd in onder andere jeugdoverlast, drank- en horecaproblemen, afval en parkeren. Naast rondes door de wijken doen ze projecten zoals op het gebied van hondenpoep en foutparkeren. De handhavers zijn ook regelmatig te vinden tijdens koopavonden en evenementen. Ze nemen deel aan het Jongereninterventieteam. En voeren ‘Witte voetjesacties’ uit, om mensen bewust te maken van het risico op insluiping, inbraak en diefstal. Ook zorgen we dat onze handhavers de faciliteiten hebben om effectief en zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn. Zo hebben de handhavers een eigen auto en zijn ze sinds 2018 te volgen op Twitter. Via nieuwe telefoons kunnen zij makkelijker hotspots achterhalen en informatie delen en ontvangen. De komende jaren gaan we de vergunningverlening rondom evenementen goed begeleiden. We willen een meerjarenvergunning voor evenementen mogelijk maken. Ook willen we bij de vergunningvoorschriften borgen dat onze handhavers veilig hun werk kunnen doen.

Openbare orde en Veiligheid

Het doel is om Den Helder schoon en veilig te maken en te houden.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Een overzicht van de bevoegdheden vindt u hier. In 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. Hierin zijn vier prioriteiten opgenomen:

  1. Zorg en Veiligheid
  2. Overlast
  3. Ondermijning
  4. Samen veilig leven

De insteek van het veiligheidsbeleid is ‘We communiceren helder over veiligheid’. Dat proberen we op verschillende manieren te doen. Een steeds groter onderdeel van het veiligheidsbeleid is cybercriminaliteit. Dit komen we op alle veiligheidsthema’s tegen. In de week van de veiligheid hebben we daar extra aandacht besteed. In het pop-uphuis veiligheid hebben we in dezelfde week diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Zo delen we kennis over diverse veiligheidsproblemen en de daarbij behorende gevaren. En brengen we en preventiemaatregelen onder de aandacht. In het kader van Waaks (om bewoners bewuster te maken van de dingen die in hun woonomgeving gebeuren) zijn er in 2019 twee bijeenkomsten geweest in Julianadorp en de Schooten. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van ‘Meld verdacht gedrag’ in de wijken. Daarnaast is er begin 2020 Witte voetjesactie in de Jeruzalembuurt geweest om mensen te waarschuwen voor de stijging van woninginbraken. Op de website van de politie vindt u een actueel overzicht van de politiecijfers.

Milieu en Duurzaamheid

Den Helder wil zo snel mogelijk een duurzame gemeente zijn.

Het internationale klimaatakkoord stelt dat in 2050 de klimaatdoelstellingen moeten zijn behaald. Onze eigen duurzaamheidsagenda focust op 2040. De energietransitie moet ertoe leiden dat Den Helder in 2040 energieneutraal is. De gemeenteraad heeft hier sinds 2017 structureel middelen voor beschikbaar gesteld. In de afgelopen twee jaar is een programma Energieneutraal opgezet. We zoeken naar alternatieven voor oude energiebronnen en we stimuleren initiatieven. Zo’n energietransitie is best ingewikkeld. Daarom steken we ook in op goede communicatie en informatie over mogelijkheden en maatregelen. Het begint bij energie besparen Minder energieverbruik bij wonen, mobiliteit en ondernemen is belangrijk. Onze communicatie is erop gericht om bewoners en bedrijven te informeren en te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Dit doen onder de paraplu ‘Stap-Voor-Stap Duurzaam’ met persberichten, (bewoners-)brieven en artikelen in Stadsnieuws. Maar ook via onze website www.denhelder.nl en korte berichten op sociale media als Facebook en Twitter. Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Den Helder waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over verduurzaming van de eigen woning. Eind 2019 is er viermaal een inloopspreekuur met het Duurzaam Bouwloket georganiseerd. We zien dat meer en meer inwoners weten het loket (digitaal) te vinden. Om onze inwoners nog meer te ondersteunen werken we samen met onze regiocollega’s aan een Regionaal Energiebesparingsprogramma. Die is volledig gericht op de eigen, particuliere, woning, met collectieve inkoopacties, een communicatiecampagne, deelname aan de Nationale Duurzame Huizen Route en ondersteuning bij uitvoering van de Woonlening. En om het voor woningeigenaren financieel aantrekkelijker te maken wordt nu ook de inzet van een lokale subsidieregeling onderzocht. Voor ondernemers is - samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord - een bijeenkomst ‘Duurzaamheid bedrijventerreinen’ georganiseerd. Een volgende stap is het ‘Duurzame Energie Collectief', waarvoor de provincie Noord-Holland, ondernemers en de gemeente Den Helder budget beschikbaar hebben gesteld. Opwekken van duurzame energie In 2019 hebben we de eerste collectieve inkoopactie zonnepanelen voor woningeigenaren georganiseerd. Dat was een groot succes! Tot nu toe hebben 21 bewoners gezamenlijk al 190 zonnepanelen aangeschaft. Ook worden dit jaar de zonneparken De Dogger en Jutterszon gerealiseerd. Voor zonnepark Jutterszon konden inwoners uit Den Helder zich met voorrang inschrijven voor deelname aan het zonnepark. 35% van de benodigde investeringen is gerealiseerd door bewoners uit Den Helder en Julianadorp. Met de Regionale Energie Strategie (RES) zijn gemeenten, waterschap, provincie, energiecoöperaties, netwerkbeheerders, (energie)bedrijven en kennispartijen in 2019 begonnen met het grootschalig ontwikkelen van scenario’s per deelregio. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie en hoe we dit en de bijbehorende energie infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen. In 2020 worden deze scenario’s afgerond en zal een concept RES worden aangeboden aan de gemeenteraad en vervolgens het Rijk voor beoordeling. Van Gas Los: nieuwe vormen van verwarming In 2050 gaat de gaskraan in Nederland dicht. De eerste businesscase naar een warmtenet, onder leiding van energie- en afvalbedrijf HVC, is gestart. Samen met onze partners werken we aan een lokaal bod om in onze regio ons aandeel te leveren aan de energietransitie. Eind 2021 moeten we een transitievisie warmte gereed hebben: hoe gaan we als gemeente wijkgericht van het gas af? En wat zijn dan de alternatieve warmtebronnen? In 2020 wordt al een verregaande start gemaakt met deze visie, die we samen met onze bewoners en partijen zullen vormgeven. Om versneld onafhankelijk te worden van gas, maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties die een inspanning leveren om alle sociale huurwoningen zo snel mogelijk energie-neutraal te maken. Met een korting op leges voor duurzaamheidsmaatregelen dragen we bij aan de verduurzaming van de woningvoorraad in Den Helder. Zowel particuliere woningeigenaren als woningcorporaties kunnen van deze regeling gebruik maken. Hiermee wordt ook op grotere schaal (snellere) verduurzaming gestimuleerd. Ons eigen voorbeeld We herzien het uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed. We zullen sneller gaan toewerken naar een kernportefeuille vastgoed en verbeterde energielabels voor al onze (kern)panden. Naar labels C en B is een grote sprong. Met de verduurzaming van ons vastgoed willen we een voorbeeld zijn voor bewoners en bedrijven. Klimaat, milieu en duurzaamheid De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd op het gebied van milieu. Zo waren daar twee Deltaplannen: een voor klimaatadaptatie en een voor biodiversiteit. De bouw kwam voor een groot deel tot stilstand door PFAS en stikstofuitstoot. In de rest van Nederland is veel aandacht voor schone lucht, met onder andere het Schone Lucht Akkoord. Wat betreft schone lucht moeten we eerlijk toegeven: daarin zijn wij wel een tikkeltje verwend. We werken samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten uit de regio aan klimaatadaptatie. Zodat we ook bij extreem weer, bijvoorbeeld regenval of droogte, veilig kunnen wonen en werken. Daar is een grote verbouwing van onze stad voor nodig en gaan we een uitvoeringsagenda voor opstellen. Zo dragen we ons deel bij aan het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Groen is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Groen en biodiversiteit nemen we daarom mee in onze uitvoeringsagenda. Een schone bodem is belangrijk. Om ondanks PFAS toch bouw en grondverzet mogelijk te maken, laten we een nieuwe bodemkwaliteitskaart opstellen. Zo weten we waar we aan toe zijn, en waar we grond zonder problemen kunnen verplaatsen.

Ziekenhuis

Een goed ziekenhuis is essentieel voor de regio.

We zijn met het ziekenhuis in gesprek voor de verbouwing van het huidige pand en het herinrichten van het terrein. Daarbij geven we advies voor de vergunningprocedure.

Huisvesting ambtenaren en dienstverlening

We maken een einde aan het slepende dossier over de huisvesting van ambtenaren.

In februari 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen voor de huisvesting. De tijdelijke huisvesting wordt gevestigd op de Verkeerstorenweg en de Kerkgracht. De verbouwing op de Kerkgracht is begin 2020 afgerond. Daarmee verlaten wij de locaties op Drs. F. Bijlweg 20 en Drs. F. Bijlweg 2 en zetten wij onze dienstverlening voort op locatie Kerkgracht 1, Den Helder. De verbouwing op de Verkeerstorenweg is minimaal. Het huurcontract is verlengd totdat de permanente huisvesting op Willemsoord gereed is. Zeestad heeft daarvoor de opdracht gekregen. Hier vindt u meer informatie over de nieuwe locatie van het stadhuis.

Beheer openbare ruimte

De inwoners hebben recht op een stad, die schoon en veilig is

Dit jaar heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aan te pakken. Achterstallig onderhoud ontstaat door het ontbreken van dagelijks onderhoud, door gebrek aan geld en capaciteit. Hierna een overzicht van de stand van zaken. Openbare verlichting maakt de overgang naar ledlampen. Daar waar verouderde armaturen hangen, vervangen we direct door led. Dat heeft een lager energieverbruik. Er hangt nu al ledverlichting op de Industrieweg, Het Nieuwe Diep, de Sluisdijkbuurt en de Ravelijnweg. In 2020 gaan we oude lichtmasten vervangen en ook het ondergrondse kabelwerk. Naast de lantaarnpalen staan de verkeerborden. In 2019 zijn we gestart met het op orde brengen van verkeersborden en -palen. Dat betekent dat overbodige borden en palen zijn weggehaald, en daar waar borden missen plaatsen we ze terug. We pakken aanrijgevoelige borden aan en zorgen dat het kwaliteitsniveau voldoet (niveau B). Daarbij is het prettig als borden op de juiste plek en volgorde staan, en op de goede hoogte. Ook borden proberen we zoveel mogelijk recyclen, zo gaan we duurzaam om met de beschikbare grondstoffen. Op een aantal wegen is extra onderhoud gepleegd:

  • Het Eyserhof, onderdeel van de Zuiderzeebuurt. De gehele buurt was in 2012 al opgeknapt, met uitzondering van dit deel. Nu zijn ook hier de voetpaden en bestrating opnieuw gelegd.
  • De Achterbinnenhaven. In 2018 is een al een deel van de waterhuishouding, het voetpad en het wegdek opnieuw aangelegd. Eind november 2019 is de voorbereiding van het 2e deel uitgevoerd en binnenkort gaan we er mee aan de slag.
  • Delen van de fietspaden langs de Doggersvaart en langs de van Foreestweg zijn opnieuw bestraat.

We zijn verder gegaan met ons fietspalenproject. In 2017 zijn we begonnen palen van beton, hout of ijzer weg te halen. De laatste palen, 80 stuks, zijn dit jaar opgehaald. Daar waar geen palen nodig zijn laten we het zo; hoe minder obstakels op het fietspad hoe liever. En waar wel palen nodig zijn, plaatsen we meer praktische palen (rood-witte) terug. In diverse straten zijn verzakkingen weggehaald. Zoals bijvoorbeeld de Spoorstraat. Het parkeerterrein op de Dintelstraat bij het winkelcentrum is in de zomermaanden vernieuwd. En er is veel extra asfaltwerk uitgevoerd zoals het aanbrengen van een nieuwe funderingsconstructie bij de Doggersvaart/Kortevliet. Langs de Langevliet is 6 km berm afgeroomd (het weghalen van extra zand zodat water weer van de weg kan stromen). Openbaar groen had ook last van achterstallig onderhoud. Op verschillende plekken in de stad zijn bomen gekapt en nieuwe bomen geplant. Zo zijn de populieren langs de Drs. F. Bijlweg en de CM Tuijnsestraat gekapt. Bomen kappen vinden wij ook niet leuk, maar is soms nodig om ook in de toekomst gezonde (en veilige!) bomen te hebben. We hebben er ook extra bomen bij gekregen: op de Vijfsprong zijn de heesters vervangen voor gras met nieuwe bomen. Ook zijn in diverse wijken de groenperken gerenoveerd. Bijvoorbeeld in het Timorpark, waar bomen, heesters en vaste planten zijn geplant bij de eendenvoerplaats. De gaten in de haag langs het Langevliet-fietspad zijn opgevuld. De bramen op de uitkijkheuvel in Mariendal zijn inmiddels weg. Ook de sloten en oevers hebben een beurt gekregen: de watergangen in het Van der Vaartplantsoen zijn bijgewerkt, en de oevers bij station Zuid zijn opgeschoond. Voor 2020 is onder andere gepland om het dood hout langs de paden in Quelderduyn te snoeien. Het Snel Herstel team had het druk met de vele stormen in het afgelopen voorjaar. Afgewaaide takken, omgevallen bomen, en soms zelfs stukken van daken, waren in een mum van tijd weer opgeruimd. Afvalverwerking In de afgelopen periode heeft de gemeente met HVC de bronscheiding (het gescheiden ophalen van plastic, metaal en drankpakken (pmd), groente- fruit- en tuinafval (gft), papier en restafval) verder ontwikkeld. Het restafval wordt inmiddels in een groot deel van de stad via ondergrondse afvalcontainers ingezameld. Dit jaar wordt deze werkwijze in een aantal wijken gelegen naast de binnenstad ingevoerd. Volgend jaar staan de andere buurten van de stad binnen de linie op de agenda. Daarnaast loopt er nog een proef voor gescheiden inzamelen bij hoogbouw. Hierdoor is in de afgelopen periode in nauw overleg met gemeenteraad en college een aangepaste invulling gegeven aan deze onderzoeksvraag. Wel blijven wij de ontwikkelingen op de afvalmarkt nauwlettend volgen.

Volgende pagina: Financiële doorrekening