Impact

IPMA Awards 2019

Op een feestelijke bijeenkomst in de Amsterdamse Heineken Experience heeft IPMA Nederland zaterdag zijn awards uitgereikt voor de beste projecten van het afgelopen jaar. IPMA vergaf onderscheidingen in drie categorieën. Beste projectmanager van het jaar werd Taco Terpstra van Boskalis, met zijn project waarin een 40.000 ton zware olie- en gasmodule van Zuid-Korea naar Canada werd versleept. Young Project Manager van het jaar werd Henk Mangnus van ASML, die zorgde dat het bedrijf wereldwijd op dezelfde software voor facilitymanagement overstapte. Voor het eerst werd dit jaar een IPMA Agile Leader van het jaar benoemd. Hier won Jan Hielema van DUO, met zijn professionaliseringsplan voor product owners. De uitreiking was dit jaar extra feestelijk. Projectmanagersvereniging IPMA greep het feest ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan aan om de awards uit te reiken.

Alle winnaars en runners-up ontvingen als prijs een oorkonde en een glazen trofee, die werd overhandigd door IPMA-coryfee en lid van het eerste uur Paul Hesselman. In de jury zaten dit jaar, behalve voorzitter Hesselman, Sabine Scheepstra, Pieter Gremmen, Daniël van der Dries, Steven Nijhuis en Ans Oude Geerdink. De keuzes van de juryleden werden uiteraard goed onderbouwd. Hieronder de juryrapporten.


Het hele verslag van de avond lezen?

IPMA Agile Leader

Zilver:
Jan Hielema -
DUO

Jan is via verschillende ICT-functies doorgegroeid naar projectmanager. In 2018 is hij bij DUO product-owner geworden. Hij heeft gewerkt aan de omschakeling van waterval naar agile, Hij helpt andere product-owners om beter te worden in hun werk en bevordert de samenwerking onderling.


Jan heeft binnen DUO een professionaliseringsplan opgesteld, waarmee voor elke product-owner een op hem afgestemd opleidingsplan is samengesteld.


Hij bevordert de samenwerking met stakeholders waarvoor hij o.a. een maandelijks ketendag heeft geïntroduceerd voor het houden van demo’s, bespreken van komende wijzigingen en het prioriteren van de backlog. Zijn samen met zijn teams opgestelde productvisie wordt nu ook gebruikt door andere product-owners.


Jan is nu bezig om, samen met andere product-owners, de samenwerking van teams te verbeteren om te komen tot feature teams met een gezamenlijke backlog. Het doel is flexibelere en bredere inzet van de teams en uitdagender werk voor teamleden.


Referenten:

Jan helpt en coacht zijn teams daarin waar nodig. Hij geeft structuur, kent de inhoud en past aan als het nodig is. Jan is rustig qua persoon en hij communiceert goed op alle niveaus in de organisatie.


Jan heeft veel vertrouwen in zijn teams en durft hen eigenaarschap te geven.

Jan is een echt mensenmens. Hij zal dus ook op sociaal vlak voor zijn teams medewerkers zorgen en is altijd heel benaderbaar en warm. Bij druk van buiten op teams staat hij er echt voor zijn team

Brons:
Wilfried ter Woerds -
TNO, de Unit Energy

Wilfried werkt bij TNO, de Unit Energy, onderdeel Geologische Dienst Nederland. Hij is daar sinds begin 2018 Agile leader. De laatste 4 jaar werkt hij aan de Basisregistratie van de Ondergrond van Nederland. Met deze basisregistratie is er betrouwbare data en informatie van de ondergrond voor alle partijen die dit nodig hebben beschikbaar.


Hij is toegevoegd aan het programmabureau van deze basisregistratie als proces-/scrummaster voor het team van gezamenlijke product owners. Als scrummaster/Agile coach werkt hij voor het team Standaardisatie van hetzelfde programmabureau. Daarnaast is hij Agile leader voor de Agile ontwikkeling binnen zijn bedrijf. Hij zorgt hierbij o.a. voor de Agile volwassenheid, in samenhang met een praktijkgemeenschap voor de scrummasters


Wilfried is de smeerolie tussen al die teams en doet waar hij goed in is: mensen met elkaar verbinden, processen koppelen en samenwerking stimuleren.


De afgelopen jaren heeft hij het team dat de standaarden maakt begeleid in een agile-transitie: het is inmiddels een zelforganiserend team. Dat is bijzonder, want het team bestaat uit academici die zich vooral en alleen met de inhoud bezig willen houden. Afgelopen maand hebben zij maar liefst 7 standaarden opgeleverd, een prestatie van wereldformaat. Hij is er trots op dat het team in de terugblik aangeeft dat de agile werkwijze hen heeft geholpen en zij dit willen voortzetten.


Referenten:

Wilfried is als scrummaster actief in het uitdragen van het Agile gedachtengoed. Hij bewaakt het proces en zorgt dat er altijd aandacht is voor belangrijke en vaak overgeslagen stappen zoals de retrospective. Hij stelt zich daarbij bescheiden op maar zorgt er wel voor dat hij gehoord wordt.

Beeldmateriaal: SKIRR

IPMA B Senior Project Manager

Goud:
Taco Terpstra -
Boskalis Offshore/Dockwise

Het project van Taco was o.a. het laden, transporteren en lossen van een 40.000 ton zware olie- en gasmodule van een scheepswerf in Zuid-Korea naar Canada met een zwaar transportschip.

Dit betrof een zgn. star-project voor Dockwise, gezien het prestige en complexiteit. Kenmerkend voor dit project is de contractvorm, de onbeperkte aansprakelijkheid en de stringente specificaties van de klant waar aan voldaan moest worden. Het aanbesteden van de fabricage van de ondersteuningsconstructie geschiedde conform de verwachtingen en processen van de klant die boven de eigen processen uitstegen. Dit alles vroeg om een strakke projectmanagementaanpak, beter dan zijn organisatie eigenlijk gewend was te doen.

Zijn projectteam was verdeeld over het hoofdkantoor in Breda en verder Houston, Shanghai en later ook Singapore, Zuid-Korea en Canada. Om zijn “virtuele” team goed te kunnen aansturen en onderlinge saamhorigheid te waarborgen, heeft Taco regelmatig alle locaties bezocht.

Waar hij trots op is, is dat hij tijdens zijn project een bijdrage heeft mogen leveren aan de professionele ontwikkeling van een aantal (jonge) projectleden, die vervolgens later binnen de organisatie promotie hebben kunnen maken.


Referenten:

Taco is een sterke discussiepartner, die voorbereid zijn keuzes beargumenteerd maar wel open staat voor discussie. Daarnaast legt Taco de lat hoog voor zichzelf en voor zijn medewerkers, maar weet daarin wel de teamgeest te creëren om zijn medewerkers te laten excelleren.

Hij verwacht behoorlijk wat van zijn team, maar faciliteert dat wel door leiderschap. Hij staat er als dat nodig is, stuurt op sterke kanten van zijn mensen en herkent inzet.

Zilver:
Richard Weterings -
Tata Steel

Richard is senior Project manager bij Tata Steel. Hier heeft o.a. leidinggeven aan het project Hoogoven 6 Revamp phase 1. Dit project betrof het opleveren van een beslisdocument, inclusief feasibility studie en definitiefase voor de continuering van de levering van ruwijzer bij einde levensduur Hoogoven 6, zodat de levering hiervan in de toekomst is zeker gesteld. Hij heeft hij alternatieve scenario’s studies uitgevoerd. Hierbij is ook een gehele nieuwbouw van een Hoogoven onderzocht.

Zijn project en het vervolgproject zijn complex, zowel technisch als organisatorisch met een omvangrijke investeringsgrootte.

Hij richtte een team in dat interfaces tussen de diverse subprojecten borgde en standaardiseerde op het gebied van techniek, organisatie, financiën en planning. Met de invoering hiervan pakte hij zaken op waar Tata reeds jaren mee worstelde. Waar een ander zou opgeven combineerde Richard zijn innovatievermogen, enthousiasme en doorzettingsvermogen om projectsucces te bereiken.

Binnen Tata viel op dat zijn team en hij het anders deden en dat dit kansen biedt. Niet alleen voor zijn project, maar voor de gehele organisatie. En daar staat hij voor!


Referenten:

Richard heeft een goede visie op hoe engineering moet worden uitgevoerd. Hij is daarbij vernieuwend binnen de afdeling en implementeert die vernieuwingen. Richard houdt de druk op de ketel. Vraagt om deliverables.

Richard heeft heel veel energie en laat de moed nooit zakken. Richard heeft een bepaalde hoeveelheid rebelsheid om zaken op zijn eigen manier op te pakken om te zorgen dat zijn project succesvol wordt.

Brons:
Daniel Lobregt -
BAM Imfraconsult

Daniel werkt bij BAM Infraconsult. Daar heeft hij o.a. de ontwerpfase van het Knooppunt Hoevelaken geleid.

Het project betreft een unieke contractvorm: een PDC-project. Hierbij is de Planfase geïntegreerd met de Design- & Constructfase. Dit betekent dat ook het Ontwerp Tracébesluit en de Milieu Effectrapportage worden opgesteld door een aannemingscombinatie. Dit is niet niet eerder gebeurd binnen en buiten Nederland.

De kwaliteit van processen is geborgd door als eerste project in de bouwsector, het ontwerpproces te certificeren op ISO-15504-level-4.

Zijn persoonlijke inbreng laat zich samenvatten door bovengemiddelde inzet op het maken van verbinding met anderen, tussentijds leren, zoeken naar win-win-oplossingen én het houden van focus.

In de project-start-up stemt hij de projectstrategie af met al zijn teamleden. Hierdoor sluit de projectstrategie optimaal aan op individuele kwaliteiten, en creëert hij intrinsieke bezieling én commitment over de projectstrategie. Verbeteracties laat hij inbrengen door het team zelf. Stakeholders betrekt hij intensief en hij gebruikt daardoor gezichtspunten en achtergronden buiten zijn eigen projectteam. Met dit alles creëert hij een lerende projectorganisatie met een continue drive om te blijven verbeteren.

Met stakeholders komt hij tot aantoonbare win-winoplossingen. Duurzaamheid stimuleert Daniel met duurzaamheidsgedragscodes en brainstormsessies.


Referenten:

Daniël heeft overzicht over wat er speelt en moet gebeuren, is een doorzetter die nieuwe kans ziet en naar een win-win werkt. Hij denkt in grote lijnen.

Hij is vasthoudend, analytisch en scherp. Hij weet een team over langere tijd goed gemotiveerd te houden.

IPMA C Young Project Manager

Goud:
Henk Mangnus -
ASML

Henk werkt als Project Manager Operations Strategies & Excellence bij ASML.

Het project van Henk was een upgrade van de Planon Self Services Veldhoven en de Implementatie van Planon in Wilton (US) en Hwaseong (Korea).

Aanleiding van het Project was dat o.a. de Facility Management-processen wereldwijd niet via een standaard methode en proces gemanaged werden. Dit resulteerde in veel verschillende oplossingen en te arbeidsintensieve en intransparante processen wereldwijd.

ASML wordt steeds groter met haar lithografiemachines die steeds kleinere Microchips maken. Een van de grootste uitdagingen zit in het efficiënt creëren van waarde en het groeien in operational excellence. Als projectmanager maakte hij het verschil op dat vlak. Mede door de focus op de mens en de verandering die gebruikers ondergaan door zijn projecten en het verbinden van afdelingen met conflicterende doelen was dit verschil zichtbaar.

Henk heeft als Project Manager in zeer diverse gebieden grote projectsuccessen geboekt met een gestructureerde, persoonlijke, verbindende en inspirerende stijl.


Referenten:

Henk is gestructureerd en heeft een sterke focus op de resultaten en milestones zonder hierbij zijn omgeving en stakeholders uit het oog te verliezen. Communicatief is hij zeer krachtig en duidelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Henk is een plezierige persoon in de omgang en dat kan hij goed overbrengen op zijn stakeholders

Henk geeft ruimte voor initiatief en ontwikkeling aan projectleden in het invullen van hun rol en taken. Dit bevordert de persoonlijke ontwikkelmogelijkheden binnen het project en de bijdrage van leden aan het project.

Is energiek en dat motiveert, waardoor je graag voor/met Henk werkt, ondanks tegenslagen in de voortgang. Zorgt ook voor een luchtige opmerking wat de sfeer ten goede komt.

Zilver:
Jan Willem Eising -
Alliander

Jan Willem is Strategisch Project & Programmamanager bij Alliander. Het project van Jan Willem betrof het onderzoek naar de realisatie van een Buurtbatterij van Liander.

In het project moest gezorgd worden voor een veilig geplaatste en aangesloten batterij in Haarlemmermeer, op afstand aan te sturen door de netbeheerder, de klant en de marktpartij. Een evaluatierapportage, waarbij werd geëvalueerd of een Buurtbatterij een financieel en technische gunstig alternatief is voor netverzwaringen, maakte deel uit van de scope.

Jan Willem heeft succesvol twee projectmanagementstijlen toegepast. Bij de fysieke realisatie paste meer een waterval-projectmanagement stijl maar bij de IT-ontwikkeling paste meer een SCRUM-methodiek. Door dit te combineren en daarin samenwerking mogelijk te maken tussen beide teams werd het maximale resultaat behaald.

Het project is tijdens de looptijd ter discussie gesteld door de Raad van Bestuur. Jan Willem zorgde ervoor dat met aanpassingen in de aanpak & communicatie het project nog steeds paste binnen de strategie en dat het projectteam zich wilden blijven inzetten om de resultaten te realiseren.

Wendbaarheid heeft ervoor gezorgd dat het projectteam altijd in staat was om het beste in zichzelf naar boven te halen en daarmee het project Buurtbatterij tot een groot succes te maken.


Referenten:

Jan Willem heeft het vertrouwen hersteld bij de samenwerkingspartners en uiteindelijk binnen budget en tijd zijn deliverables op weten te leveren. Dit heeft er op significante wijze aan bijgedragen dat het van oorsprong hoofdpijnproject uiteindelijk een van de vlaggenschepen is geworden binnen Alliander en de samenwerkingspartners.

Is zeer scherp op specifieke persoonlijke behoeftes. Hij creëert een rustige context, ook al zijn er problemen. Hij gaat erg voortvarend te werk. Als een probleem is overgedragen, dan weet je dat er goed naar gekeken wordt.

Brons:
Berend Bekker -
Ministerie van Defensie

Berend is werkzaam bij het ministerie van Defensie. Het project van Berend betrof o.a. het aanpassen schietbaan de Golf te Harskamp. Het Korps Mariniers maakt voor het opleiden en trainen van lange afstand schutters gebruik van schietbanen in Duitsland. De sluiting van de schietbanen in Duitsland zorgde voor een hoge urgentie voor het aanpassen van schietbaan de Golf.

Hij heeft zorgvuldig en frequent gestuurd op het juist informeren van alle belanghebbenden. Door goede communicatie hebben zich weinig incidenten voorgedaan en was er veel draagvlak.

Hij houdt zich consequent, maar op een realistische wijze aan de overeengekomen procedures en afspraken, hierdoor zijn er weinig verrassingen ontstaan en wisten de belanghebbende waar ze aan toe waren. Dit geeft veel vertrouwen en rust, “Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt”.

Het menselijke aspect, is naar zijn idee het belangrijkste aspect geweest in het projectmanagementsucces. Hij behandelt een ieder met respect, is integer, staat open voor ideeën, feedback en kritische opmerkingen en zorgt ervoor dat een ieder gewaardeerd wordt.


Referenten:

Berend is analytisch sterk en zeer zorgvuldig. Grote betrokkenheid naar zowel eigen organisatie als zijn opdracht.

Als persoon is Berend in staat een omgeving om te creëren waarin samenwerken wordt bevorderd. Hij waardeert input van anderen en gaat lastige onderwerpen niet uit de weg om de samenwerking te verbeteren.

Hij neemt vragen en opmerkingen van teamleden altijd serieus en gaat hier actief mee aan de slag. Hij informeert en betrekt de opdrachtgever en gebruikers ook op een actieve manier

Hij gunt iedereen tijd en een podium om zijn/haar ding te doen. In geval van belangenverstrengeling stelt hij diplomatiek vragen en wordt dan een bruggenbouwer.

Volgende artikel: Rewind